Přihláška - příměstský tábor s angličtinou 2020

Před vyplněním této elektronické přihlášky a odesláním platby prosím zkontaktujte Pořadatele tábora a ujistěte se, že je ve Vámi požadovaném termínu volné místo. Kapacita je omezená.

Pole označená hvězdičkou (*) musí být povinně vyplněna:

POŘADATEL: Mgr. Bc. Veronika Netolická, se sídlem Tyršova 392, 284 01 Kutná Hora - Žižkov, IČO:71253629 (dále jen „Pořadatel") KONTAKTNÍ ÚDAJE: jazykovkasovicka@seznam.cz; +420 605 107 364

Program tábora bude zajištěn denně od pondělí do pátku od 8:00 hod do 16:00 hod. Děti budou rozřazeny do dvou až tří menších skupin podle věku a jazykové pokročilosti. Výukový program bude probíhat formou aktivit odpovídajících věku i jazykovým schopnostem dětí pod vedením učitelů. Pořadatel si v případě změny okolností, zejména při mimořádných situacích, vyhrazuje právo provést odpovídající opatření a změny v programu a organizaci tábora.Místo konání: Tyršova 392, Kutná Hora - Žižkov

INFORMACE O PŘIHLAŠOVANÉM DÍTĚTI (dále jen "Účastník"):

Zákonní zástupci nezletilého Účastníka a osoby blízké pro případ nouze a převzetí Účastníka po skončení denního programu.

Vyplňte jen pokud se liší od adresy Účastníka

Vyplňte jen pokud se liší od adresy ÚčastníkaPLATEBNÍ ÚDAJE:: Účastnický poplatek ve výši Kč 2 500,- za turnus je splatný převodem na účet 2301212874/2010. Z důvodu omezené kapacity je rezervace místa na táboře podmíněna přijetím platby. Na vyžádání lze vystavit fakturu. Cena zahrnuje 5 denní táborový program s výukou angličtiny, dopolední a odpolední svačiny a celodenní pitný režim. Variabilní symboly pro jednotlivé turnusy: Turnus 1: 072020 Turnus 2: 082020 Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést celé jméno dítěte, a v případě, že Vaše dítě přihlašujete na více turnusů, i další variabilní symbol.STORNO PODMÍNKY: Před zahájením tábora a) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany Pořadatele, má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení plné částky. b) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení 50% ceny. c) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, a tito mají zájem na vrácení plné částky, pak jsou povinni za toto dítě zajistit náhradu. Během tábora a) Pokud se jedná o ukončení účasti na táboře přihlášeného dítěte ze strany Pořadatele z důvodu porušení Pravidel příměstského tábora, nemá zákonný zástupce dítěte žádné právo na vrácení jakékoliv částky. b) Pokud se jedná o ukončení pobytu na táboře přihlášeného dítěte z důvodu onemocnění či úrazu během tábora, má zákonný zástupce dítěte na základě lékařského potvrzení právo na vrácení adekvátní částky, max. však do výše 80% ceny tábora. c) Pokud se jedná o ukončení pobytu dítěte v průběhu tábora ze strany zákonných zástupců z osobních důvodů, nemá zákonný zástupce dítěte žádné právo na vrácení jakékoliv částky.

GDPR:*Souhlasím / Nesouhlasím s pořízením fotografií mého dítěte v průběhu tábora a jejich případným využitím za účelem propagace firmy Veronika Netolická - Jazykovka Sovička, zejména prostřednictvím těchto webových stránek či sociálních sítí. Souhlas se uděluje pouze po dobu trvání propagace.Souhlasím se zpracováním údajů o zdravotním stavu mého dítěte a o jím užívaných lécích za účelem plnění předmětu smlouvy po dobu jejího trvání.

Výše udělené souhlasy lze kdykoliv odvolat zasláním oznámení na e-mailovou nebo korespondenční adresu uvedenou v sekci Kontakty. Udělení souhlasů není podmínkou pro přihlášení na tábor.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy, případně (na základě uděleného souhlasu zákonného zástupce) za účelem propagace firmy Veronika Netolická - Jazykovka Sovička. Správcem osobních údajů je Veronika Netolická, IČO 71253629, Tyršova 392, 284 01 Kutná Hora - Žižkov (dále jen „Správce“). Poskytnuté osobní údaje za účelem plnění předmětu smlouvy vyjma informací o zdravotním stavu dítěte mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze v případě, že to bude nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce, zejména v případě, že zákonný zástupce dítěte nebude řádně plnit své smluvní závazky. Zákonný zástupce má právo být informován, jaké údaje o něm či o jeho dítěti Správce eviduje a jakým způsobem je zpracovává. V případě že zákonný zástupce zjistí, nebo bude mít podezření, že dochází ke zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, může požádat Správce o vysvětlení nebo žádat, aby Správce tyto údaje opravil, doplnil, zablokoval, vymazal, či učinil jiná opatření vedoucí k odstranění nežádoucího stavu.

Odesláním této přihlášky zákonný zástupce Účastníka stvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami i Pravidly příměstského tábora, která jsou k dispozici na webových stránkách www.jazykovkasovicka.cz v sekci Tábory, závazně přihlašuje svoji dceru / syna k účasti na táboře a bere na vědomí, že z důvodu omezené kapacity je místo na táboře pro Účastníka rezervované až po přijetí platby.