Přihláška - Záhady a legendy anglicky mluvících zemí

Pole označená hvězdičkou (*) musí být povinně vyplněna:

POŘADATEL: Mgr. Bc. Veronika Netolická, se sídlem Tyršova 392, 284 01 Kutná Hora - Žižkov, IČO:71253629 (dále jen „Pořadatel")

Termín konání: 29. - 30. 10. 2019

Místo konání: Tyršova 392, Kutná Hora - Žižkov

Program dvoudenního tábora začíná v úterý 29. 10. 2019 v 8:30 a končí ve středu 30. 10. 2019 v 15:00. Příchod dětí je v úterý mezi 7:30 a 8:30, odchod ve středu mezi 15:00 - 16:00. Děti budou rozřazeny do dvou menších skupin podle jejich jazykové pokročilosti. Výukový program bude probíhat formou her a soutěží odpovídajících věku i jazykovým schopnostem dětí pod vedením dvou učitelů. Pořadatel si v případě změny okolností, zejména při mimořádných situacích, vyhrazuje právo provést odpovídající opatření a změny v programu a organizaci tábora.

INFORMACE O PŘIHLAŠOVANÉM DÍTĚTI (dále jen "Účastník"):

INFORMACE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI:

Vyplňte jen pokud se liší od adresy ÚčastníkaPLATEBNÍ ÚDAJE:: Účastnický poplatek ve výši Kč 800,- je splatný nejpozději do 13. 10. 2019, a to převodem na účet 2301212874/2010. Variabilní symbol je 29102019. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést celé jméno dítěte. Cena zahrnuje 2 denní táborový program s výukou angličtiny, pitný režim a celodenní stravování počínaje úterní dopolední svačinou a konče středeční odpolední svačinou.

STORNO PODMÍNKY: Před zahájením tábora: a) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany Pořadatele, má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení plné částky. b) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení 50% ceny. c) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, a tito mají zájem na vrácení plné částky, pak jsou povinni za toto dítě zajistit náhradu. Během tábora a) Pokud se jedná o ukončení účasti na táboře přihlášeného dítěte ze strany Pořadatele z důvodu porušení Pravidel tábora, nemá zákonný zástupce dítěte žádné právo na vrácení jakékoliv částky. b) Pokud se jedná o ukončení pobytu na táboře přihlášeného dítěte z důvodu onemocnění či úrazu během tábora, má zákonný zástupce dítěte na základě lékařského potvrzení právo na vrácení adekvátní částky, max. však do výše 75% ceny tábora. c) Pokud se jedná o ukončení pobytu dítěte v průběhu tábora ze strany zákonných zástupců z osobních důvodů, nemá zákonný zástupce dítěte žádné právo na vrácení jakékoliv částky.

GDPR:*

Výše udělené souhlasy lze kdykoliv odvolat zasláním oznámení na e-mailovou nebo korespondenční adresu uvedenou v sekci Kontakty. Udělení souhlasů není podmínkou pro přihlášení na tábor.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy, případně (na základě uděleného souhlasu zákonného zástupce) za účelem propagace firmy Veronika Netolická - Jazykovka Sovička. Správcem osobních údajů je Veronika Netolická, IČO 71253629, Tyršova 392, 284 01 Kutná Hora - Žižkov (dále jen „Správce“). Poskytnuté osobní údaje za účelem plnění předmětu smlouvy vyjma informací o zdravotním stavu dítěte mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze v případě, že to bude nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce, zejména v případě, že zákonný zástupce dítěte nebude řádně plnit své smluvní závazky. Zákonný zástupce má právo být informován, jaké údaje o něm či o jeho dítěti Správce eviduje a jakým způsobem je zpracovává. V případě že zákonný zástupce zjistí, nebo bude mít podezření, že dochází ke zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, může požádat Správce o vysvětlení nebo žádat, aby Správce tyto údaje opravil, doplnil, zablokoval, vymazal, či učinil jiná opatření vedoucí k odstranění nežádoucího stavu.

Zákonný zástupce Účastníka souhlasí s výše uvedenými podmínkami i Pravidly tábora, která jsou vyvěšena v sekci Tábory - Záhady a legendy, a odesláním této přihlášky svoji dceru / syna k účasti na táboře závazně přihlašuje: