Přihláška - Angličtina pro děti (5 - 19 let)

Přihláška je považována za platnou jen v případě, že jsou vyplněna všechna pole označená hvězdičkou *.

Uvěďte e-mailovou adresu pro případnou komunikaci.

Uveďte veškeré časové možnosti dítěte.

Souhlas s pořízením foto, video a audio záznamů:*Souhlasím / Nesouhlasím s pořízením fotografií mého dítěte v průběhu výuky a jejich případným využitím za účelem propagace firmy Veronika Netolická - Jazykovka Sovička, zejména prostřednictvím těchto webových stránek či sociálních sítí. Souhlas se uděluje pouze po dobu trvání propagace.

Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu:*Souhlasím / Nesouhlasím se zpracováním údajů o zdravotním stavu mého dítěte za účelem plnění předmětu smlouvy po dobu jejího trvání.

Souhlas s využitím kontaktních údajů:*Souhlasím / Nesouhlasím s využitím kontaktních údajů za účelem informování o dalších nabízených aktivitách, např. nabídky táborů.

Výše udělené souhlasy lze kdykoliv odvolat zasláním oznámení na e-mailovou nebo korespondenční adresu uvedenou v sekci Kontakty. Udělení souhlasů není podmínkou pro přihlášení do kurzu.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy, případně (na základě uděleného souhlasu zákonného zástupce) za účelem propagace firmy Veronika Netolická - Jazykovka Sovička nebo informování o dalších nabízených aktivitách firmy Veronika Netolická - Jazykovka Sovička. Správcem osobních údajů je Veronika Netolická, IČO 71253629, Tyršova 392, 284 01 Kutná Hora - Žižkov (dále jen „Správce“). Poskytnuté osobní údaje za účelem plnění předmětu smlouvy vyjma informací o zdravotním stavu dítěte mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze v případě, že to bude nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce, zejména v případě, že zákonný zástupce dítěte nebude řádně plnit své smluvní závazky. Zákonný zástupce má právo být informován, jaké údaje o něm či o jeho dítěti Správce eviduje a jakým způsobem je zpracovává. V případě že zákonný zástupce zjistí, nebo bude mít podezření, že dochází ke zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, může požádat Správce o vysvětlení nebo žádat, aby Správce tyto údaje opravil, doplnil, zablokoval, vymazal, či učinil jiná opatření vedoucí k odstranění nežádoucího stavu.