Firemní výuka - poptávkový formulář

Uveďte adresu, na které má výuka probíhat.

Napište Vaši představu o organizaci a náplni kurzu, včetně časové dotace, počtu účastníků, časových možnostech apod.

Poskytnuté osobní údaje o kontaktní osobě budou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem navázání spolupráce. Správcem osobních údajů je Veronika Netolická, IČO 71253629, Tyršova 392, 284 01 Kutná Hora (dále jen „Správce“). Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze v případě, že to bude nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce. Kontaktní osoba má právo být informována, jaké údaje o ní Správce eviduje a jakým způsobem je zpracovává. V případě že zjistí, nebo bude mít podezření, že dochází ke zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, může požádat Správce o vysvětlení nebo žádat, aby Správce tyto údaje opravil, doplnil, zablokoval, vymazal, či učinil jiná opatření vedoucí k odstranění nežádoucího stavu.